Informacje ogólne:

Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378062, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 916-13-88-540, REGON: 021461756 oraz Nr BDO: 000143419, wysokość kapitału zakładowego: 195 098 000,00 zł (opłacony w całości)

Komunikaty dla Akcjonariuszy:

„KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI"

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa", Stawy Milickie S.A. (dalej jako: „Spółka"), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, akcjonariusze Spółki zobligowani są najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021r. do złożenia w siedzibie Spółki dokumenty akcji. Począwszy od 1 marca 2021r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione akcje stracą moc prawną. Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000249524), zgodnie z brzmieniem uchwały Nr 17 Walnego Zgromadzenia   z dnia 16.06.2020r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Stawy Milickie S.A.

Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Załączniki: Wezwanie do złożenia akcji w Spółce.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015